Rekomendacja S IV – nowe zasady dotyczące kredytów hipotecznych

W dniu 18 czerwca 2013 roku Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wydała zapowiadaną od dawna Rekomendację S IV. Rekomendacja S IV to zbiór dobrych praktyk odnoszących się do kredytów zabezpieczonych hipotecznie. Rekomendacja S to nowelizacja i pochodna poprzednich decyzji. Z jednej strony KNF liberalizuje zapisy dotyczące badania zdolności kredytowej, z drugiej strony nakłada na kredytobiorców obowiązek wniesienia wkładu własnego.

KNF

Kredyt tylko w walucie w której jest uzyskiwany dochód – Rekomendacja 6

Nowa rekomendacja S IV w pkt. 6 odnosi się również do waluty, w jakiej banki mogą udzielać kredytów. KNF bez względu na wysokość dochodów wymaga, aby banki udzielały kredytów w walucie, w której kredytobiorca uzyskuje dochód. W przypadku uzyskiwania dochodu w różnych walutach bank powinien przyjmować za punkt odniesienia dochód najwyższy oraz zakładać jego deprecjację o min. 20%. Termin dostosowania się do powyższego wymogu to 1 lipca 2013 roku.

Okres spłaty kredytu – rekomendacja 7

Rekomendacja S IV ogranicza również okres kredytowania. Do tej pory na rynku działają banki, które umożliwiają zaciągnięcie kredytu na 40, a nawet 50 lat. Kredyty o tak długim okresie są skrajnie nieopłacalne. Wysokość raty względem okresów 25–30-letnich różni się w niewielkim stopniu, a z drugiej strony takie kredyty powodują bardzo powolną spłatę kapitału i lawinowo wręcz rosnący koszt odsetkowy. W formule, która ma obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku, banki mają rekomendować okres 25-letni. Klient będzie miał prawo podjęcia decyzji o wydłużeniu tego okresu do 35 lat, przy czym zdolność ma być liczona na maksymalnie 30 lat. Niezmieniony został obowiązek prognozy co do możliwości osiągania dochodów przez kredytobiorcę w całym okresie kredytowania, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osiągnięcie wieku emerytalnego.

Ocena zdolności kredytowej – Rekomendacja 9

KNF zauważyła problem, który sama stworzyła we wcześniejszych rekomendacjach, a dokładnie Rekomendacji S III. Narzucając maksymalne limity uwzględnianej w badaniu zdolności obsługi zobowiązań kredytowych, skutecznie ograniczyła dostęp do finansowania wielu osobom. Limity te były następujące: 50% dla kredytobiorców posiadających dochody poniżej średniej krajowej, 65% dla kredytobiorców z dochodami przewyższającymi średnią krajową oraz 42% dla kredytobiorców starających się o kredyt walutowy. W związku z tym w nowej rekomendacji KNF oddała pole do decyzji samym bankom. Na podstawie swoich doświadczeń oraz polityki względem ryzyka banki mają same określać maksymalne poziomy DtI (Debt to Income – stosunek długu do dochodu).

Progresywny wkład własny – Rekomendacja 15

Niestety zbliża się to, co nieuniknione. Począwszy od 1 stycznia 2014 roku, banki będą cyklicznie podwyższać wymogi co do wysokości wkładu własnego.

Od 01.01.2014 r. – maksymalne LtV (Loan to Value – kredyt do zabezpieczenia) to 95%.

Od 01.01.2015 r. – maksymalne LtV to 90%.

Od 01.01.2016 r. – maksymalne LtV to 85% lub 90%, jeśli nadwyżka będzie dodatkowo ubezpieczona lub kredytobiorca przedstawi zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku bankowym lub poprzez zastaw na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP.

KNF dopuszcza, by wkład własny pochodził z dofinansowania, np. z nadchodzącego nowego programu dopłat –

 Mieszkanie dla Młodych.

Ten punkt jest najbardziej drażliwy dla przyszłych kredytobiorców. Dla mieszkania w Warszawie o wartości 350 000 PLN wkład własny na poziomie 10% to 35 000 PLN, czyli niebagatelna kwota.

Zmiany, jak to zmiany, nie każdemu przypadną do gustu. Z jednej strony będą narzekać ci, którzy nie dysponują żadnymi środkami, z drugiej strony według mnie nieruchomości stanieją. Czas pokaże.

Całość zmian dostępna na stronie KNF:

Rekomendacja S IV