x

Regulamin

Regulamin blogkredytowy.pl

Dzień dobry. Jeśli tu trafiłeś, to bardzo dobra informacja. Rozumiemy, że interesują Ciebie zasady, którymi się kierujemy. W poniższej treści znajdziesz szczegółowy regulamin, czyli zasady, które obowiązują podczas korzystania z naszego bloga. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi koniecznie daj znać.

regulamin

Postanowienia Ogólne

 • Niniejszy regulamin („Regulamin”) strony internetowej dostępnej pod adresem blogkredytowy.pl („Blog”) udostępniony jest usługobiorcom nieodpłatnie i trwale na Blogu.
 • Blog jest administrowany jest przez Michała Dawidowicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Plan Finance Michał Dawidowicz, ul. Branickiego 10/13, 02-972 Warszawa, NIP: 5262745502, który jest jednocześnie usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) („Usługodawca”).
 • Usługobiorcą w rozumieniu Regulaminu jest każdy użytkownik Bloga, tj, osoba przeglądająca jego zasoby („Użytkownik”).
 • Usługi świadczone za pośrednictwem Bloga mają charakter informacyjny. Podstawowym celem Bloga jest upowszechnianie rzetelnych informacji o kredytach hipotecznych, a także zamieszczanie subiektywnych ocen i spostrzeżeń Usługodawcy.
 • Zawarte na Blogu treści nie stanowią usług doradczych w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. z 2017 r. poz. 819 z późn. zm.), zaś Usługodawca nie odpowiada za skutki prawne, ekonomiczne i inne wynikające z decyzji podejmowanych przez Użytkowników w oparciu o informacje zamieszczone na Blogu.
 • Korzystanie z Bloga
  • Korzystanie z Bloga odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i możliwe jest przy pomocy urządzeń typu komputer, tablet, smartfon – z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową.
  • Treści udostępniane są na Blogu bezpłatnie. W przypadku oferowania na Blogu treści odpłatnych, obowiązywać będą odrębne zasady zawierania i rozwiązywania umów dotyczących tych treści, o których Użytkownicy zostaną poinformowani przed zawarciem umowy.
  • Usługodawca informuje, że możliwe są przerwy w dostępie do Bloga, spowodowane np. aktualizacją oprogramowania, naprawami, konserwacją lub wprowadzaniem ulepszeń Bloga lub jego elementów.
  • Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.
 • Komentarze
  • Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Bloga w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
  • Niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów publikowanych przez Użytkowników w komentarzach i zastrzega sobie w każdym momencie prawo do ich usunięcia bez podania przyczyny.
 • Newsletter
  • Usługa elektroniczna w postaci newslettera świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony na podstawie dobrowolnej subskrypcji przez Użytkownika.
  • Podany przez Użytkownika adres e-mail będzie wykorzystywany do wysyłania wiadomości związanych z tematyką i funkcjonowaniem Bloga, w szczególności informacji o nowych wpisach.
  • Użytkownik ma możliwość rezygnacji z newslettera w każdej chwili i bez podania przyczyny, poprzez kliknięcie odpowiednio oznaczonego linku umieszczonego na dole każdego e-maila.
 • Prawa Autorskie
  • Treści dostępne na Blogu są objęte ochroną prawa autorskiego.
  • Usługodawca jest podmiotem posiadającym wszelkie prawa do Bloga jako całości oraz wszystkich treści, które udostępnia na Blogu, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
  • Usługodawca nie wyraża zgody na kopiowanie treści dostępnych na Blogu oraz rozpowszechnianie ich na innych stronach internetowych bez wskazania źródła.
 • Reklamacje
  • W sprawach dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Bloga, Użytkownik może złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres biuro@planfinance.pl, z dopiskiem „reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby zgłaszającej, jej dane kontaktowe oraz dokładny opis przyczyn reklamacji. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
  • Usługodawca zachęca również Użytkowników, aby przesyłali propozycje nowych tematów do wpisów na Blogu, własne uwagi lub propozycje ulepszeń na adres e-mail wskazany w pkt. 6.1.
 • Zmiany Regulaminu
  • Usługodawca może od czasu do czasu wprowadzać zmiany do Regulaminu. Jeżeli zmiany będą dotyczyć praw lub obowiązków Użytkowników, zasad korzystania z Bloga lub innych istotnych kwestii, Usługodawca każdorazowo poinformuje o planowanych zmianach i ich treści za pomocą osobnego wpisu na Blogu lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, na co najmniej 7 dni przed wejściem zmian w życie.
  • Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu powinien trwale zaprzestać dalszego korzystania z Bloga przed wejściem zmian w życie. Dalsze korzystanie z Bloga po upływie okresu przejściowego będzie uznane za akceptację zmian Regulaminu.

Bardzo dziękujemy za lekturę.

Formularz kontaktowy