x

Wniosek kredytowy

Lista dokumentów do kredytu hipotecznego

Wnioskowanie o kredyt hipoteczny wiąże się obowiązkiem zebrania określonego zestawu dokumentów.  Dobrze przygotowana lista dokumentów pozwala na szybką i bezproblemową weryfikację wniosku przez dział analiz wewnątrz banku. W związku z tym dobrze jest przygotować się do tego wcześniej. Lista wymaganych dokumentów jest uzależniona od sytuacja osobistej, tytułu uzyskiwania dochodu oraz sytuacji prawnej nieruchomości.
Poniżej przedstawiam standardowe dokumenty wymagane w każdym banku. Oczywiście mogą istnieć pewne różnice w podejściu poszczególnych banków, ale można przyjąć, że z mniejszym lub większym odchyleniem tak właśnie będą wyglądały wymogi banku wobec wnioskodawcy.

Spis treści

Z dzisiejszego wpisu ” Lista dokumentów do kredytu hipotecznego” dowiesz się:

  1. jakie dokumenty są wymagane dla rynku pierwotnego, a jakie dla wtórnego,
  2. jakie dokumenty należy przedstawić ze względu na uzyskiwanie dochody,
  3. ile czasu dokumentacja do kredytu jest aktualna.

Jakie dokumenty osobiste trzeba przygotować?

Dokumentacja osobista, to zestaw informacji określających Twoją sytuację osobistą i prawną.

Dokumenty osobiste – dowód osobisty, prawo jazdy, paszport. Dokumenty muszą być skserowane lub zeskanowane w całości, bez ucinania rogów.

Akt rozwodowy – dokument wymagany w przypadku, gdy kredytobiorca jest rozwodnikiem. Dokument musi być prawomocny.

Rozdzielność majątkowa – dokument wymagany, gdy kredytobiorcami/kredytobiorcą są osoby/ jest osoba będąca w związku małżeńskim, ale nie na zasadach wspólnoty majątkowej.

Wyrok alimentacyjny – dokument potwierdzający wysokość alimentów. Wyrok sądowym lub mediacja przysądowa. Dokument musi być prawomocny.

Umowa przedwstępna – dokument określający zasady nabycia nieruchomości.

Lista dokumentów w zależności od nieruchomości

Dokumenty, które określają lokalizację, stan prawny i techniczny nieruchomości.

Rynek wtórny – mieszkanie, dom, działka

Podstawa nabycia nieruchomości – dokument potwierdzający prawo własności obecnych właścicieli np. akt kupna-sprzedaży, akt darowizny, dokument potwierdzający nabycie spadku.

Księga Wieczysta nieruchomości – wypis zwykły z centralnego rejestru Ksiąg Wieczystych. W większości banków akceptowane są  wydruki z elektronicznej bazy KW online. Można znaleźć jednak banki, które akceptują tylko wyciąg pobrany z sądu wieczystoksięgowego.

Zaświadczenie o kredycie – w przypadku gdy kupowana nieruchomość jest zabezpieczeniem hipotecznym, należy poprosić obecnych właścicieli o zaświadczenie o kredycie.  O danych jakie muszą znaleźć się na zaświadczeniu można przeczytać w następującym moim wpisie: Zaświadczenie o kredycie hipotecznym

Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej,
zaświadczenie o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych. W przypadku mieszkań bez księgi wieczystej banki będą wymagały zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej. Zaświadczenie powinno zawierać następujące informacje: dane właścicieli, informację o braku księgi wieczystej oraz braku przeciwwskazań do jej założenia, metraż użytkowy nieruchomości wraz z rozróżnieniem na izby,  pomieszczenia przynależne (np. miejsce postojowe, komórka lokatorska, informacja o kondygnacji).

Wypis i wyrys z rejestru gruntów/budynków/mapa ewidencyjna – dokumenty wymagane w przypadku działek i budynków jednorodzinnych. Do uzyskania w odpowiednim Starostwie Powiatowym. W zależności od urzędu czas uzyskania może zabrać nawet do dwóch tygodni. Cześć banków uznaje wypis i wyrys wystawione do 3-12 miesięcy wstecz.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – plan zabudowy lub inny dokument potwierdzający przeznaczenie działki na cele mieszkaniowe. Cześć banków uznaje dokumenty wystawione do 1-12 miesięcy wstecz.

Dokument potwierdzający metraż powierzchni użytkowej. W przypadku zakupu domu, często spotykam  w dokumentacji brak konkretnych informacji na temat powierzchni użytkowej. Dokumentem dopełniającym może być zawiadomienie o wysokości stawki podatkowej za nieruchomość. Taki dokument jet wysyłany listem poleconym co roku przez odpowiedni urząd na adres korespondencyjny.

Wycena nieruchomości. – operat szacunkowy nieruchomości. Profesjonalna wycena nieruchomości wykonana przez rzeczoznawcę majątkowego.

Kosztorys budowy/przebudowy/wykończenia/adaptacji. Każdy bank posiada własny druk do wykonania deklarowanych prac budowlanych.

Rynek pierwotny – mieszkanie, budowa domu

Dokumenty rejestracyjne inwestora zastępczego – w zależności od rodzaju prowadzonej działalności np. KRS, NIP, REGON, wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, umowa spółki, pełnomocnictwa do reprezentacji.

Podstawa nabycia nieruchomości – dokument potwierdzający prawo własności (nie dotyczy inwestycji realizowanej przez inwestora zastępczego np. dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej)np. akt darowizny, dokument potwierdzający nabycie spadku.

Wypis i wyrys z rejestru gruntów/budynków/mapa ewidencyjna – dokumenty wymagane w przypadku działek i budynków jednorodzinnych. Do uzyskania w odpowiednim Starostwie Powiatowym. W zależności od urzędu czas uzyskania może zabrać nawet do dwóch tygodni. Cześć banków uznaje wypis i wyrys wystawione do 3-12 miesięcy wstecz.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, plan zabudowy lub inny dokument potwierdzający przeznaczenie działki na cele mieszkaniowe(nie dotyczy inwestycji realizowanej przez inwestora zastępczego np. dewelopera, spółdzielnię mieszkaniową)

Promesa bezciężarowego wydzielenia nieruchomości – dokument wymagany w sytuacji, gdy nieruchomość jest obciążona kredytem inwestorskim. Dokument ma określać zasady bezciężarowego wydzielenia kupowanej nieruchomości.

Pozwolenie na budowę – pozwolenie na budowę wydane przez odpowiedni urząd. Jeśli w trakcie inwestycji były wydawane pozwolenia zamienne najlepiej jest dostarczyć wszystkie dokumenty po kolei. Dokument powinien mieć pieczęć prawomocności. W części banków dokument opatrzony pieczęcią można dostarczyć jako warunek do umowy kredytowej.

Pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia budowy – dokumenty wydane przez odpowiedni urząd w momencie kiedy inwestycja jest prawnie zakończona. Dokument powinien mieć pieczęć prawomocności. W części banków dokument opatrzony pieczęcią można dostarczyć jako warunek do umowy kredytowej.

Projekt techniczny – projekt techniczny budowanego budynku(nie dotyczy inwestycji realizowanej przez inwestora zastępczego np. dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej

Dziennik budowy (nie dotyczy inwestycji realizowanej przez inwestora zastępczego np. dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej.

Kosztorys budowy/przebudowy/wykończenia/adaptacji – dokument wymagany w przypadku budowy domu. Każdy bank ma własny druk.

Wycena nieruchomości – operat szacunkowy nieruchomości wykonany przez rzeczoznawcę  majątkowego. Banki miewają swoje zasady wykonywania operatów oraz listy akceptowanych rzeczoznawców. Dokument nie starszy niż 12 miesięcy.

Księga Wieczysta nieruchomości – wypis zwykły z centralnego rejestru Ksiąg Wieczystych. W większości banków akceptowane są  wydruki z elektronicznej bazy KW online. Można znaleźć jednak banki, które akceptują tylko wyciąg pobrany z sądu wieczystoksięgowego.

Lista dokumentów w zależności od dochodu

Dokumentacja jest uzależniona od rodzaju uzyskiwanego dochodu.

Umowa o pracę

Zaświadczenie o zarobkach – każdy bank posiada swój druk. Można dostarczyć zamiennie druk wystawiony przez pracodawcę, ale musi zawierać wszystkie wymagane informacje przez dany bank.

Wyciągi bankowe – dokument może być wygenerowany z systemu internetowego za dany okres, w zależności od wymagań banku najczęściej z okresu 3 lub 6 miesięcy.

Zaświadczenie o podstawie naliczania składek ZUS – dokument wymagany w przypadku, gdy wynagrodzenie nie wpływa na konto lub gdy analityk ma wątpliwości co do wiarygodności pracodawcy.

PIT /Zaświadczenie o dochodzie z US– PIT  potwierdzony przez US pieczęcią, wysłany przez Internet z UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru), potwierdzenie nadania na poczcie. Dokument do maksymalnie 2 lat wstecz.

Umowa o pracę wraz z aneksami – dokument wymagany w szczególnych wypadkach(np. w sytuacji podwyżki wynagrodzenia).

Promesa zatrudnienia – przyrzeczenie zatrudnienia w przypadku umowy na czas określony kończącej się w okresie krótszym niż wynika to z polityki danego banku.

Działalność gospodarcza

Dokumenty rejestracyjne – wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej NIP, REGON, umowa spółki, pełnomocnictwa do reprezentacji.

PIT /Zaświadczenie o dochodzie z US– PIT  potwierdzony przez US, wysłany przez Internet z UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru), potwierdzenie nadania na poczcie. Dokument do maksymalnie 2 lat wstecz

Zaświadczenia z US o niezaleganiu z podatkami. Dokument najczęściej jest ważny przez 1 miesiąc.

Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami ubezpieczeniowymi. Dokument najczęściej jest ważny przez 1 miesiąc.

Dokumenty księgowe potwierdzające dochód np. wydruki z KPiR, tabele amortyzacyjne.

Opinia bankowa o rachunku firmowym – dokument potwierdzający np. brak zajęć komorniczych za dany okres w zależności od wymagań banku najczęściej z 6 lub 12 miesięcy.

Umowa o dzieło/ umowa zlecenie

Dokumenty osobiste – dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, karta czasowego lub stałego pobytu.

Zaświadczenie o zarobkach – każdy bank posiada swój druk. Druki zaświadczeń najczęściej są ważne maksymalnie 1 miesiąc.

Wyciągi bankowe – komplet dokumentów potwierdzających uzyskiwanie dochodu, najczęściej za ostatnie 12 miesięcy.

Umowy, rachunki, potwierdzenia wpływów – komplet dokument potwierdzający uzyskanie dochodu najczęściej za ostatnie 12 miesięcy.

Aktualność dokumentacji do kredytu

Omawiając listę dokumentów należy zwrócić uwagę na aktualność poszczególnych składowych. Cześć z nich jest bezterminowa jak np. dowód osobisty, podstawa nabycia nieruchomości czy umowa rozdzielności majątkowej. Cześć z nich niestety ma swoje terminy ważności jak np. zaświadczenie o dochodach, wypis i wyrys z rejestru gruntów, wypis z miejscowego planu zagospodarowania, zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US. Dlatego bardzo ważnym jest, by do wniosku kredytowego dostarczyć komplet wymaganych dokumentów. Kompletowanie rozłożone w czasie naraża na sytuację, w której czekając na jeden dokument ważność traci kolejny i tak w kółko.

Ile czasu zajmuje przygotowanie dokumentacji?

Dość indywidualna sprawa. Do kilku dni, jeśli uzyskujesz dochód z tytułu umowy o pracę. Zdecydowanie dłużej, jeśli prowadzisz własny biznes i chcesz budować dom. Może to zająć nawet kilka tygodni.

Jak przygotować dokumenty do kredytu?

Twój doradca kredytowy powinien zobaczyć oryginały dokumentów. Następnie z tych oryginałów powinien wykonać skany lub ksero. Zazwyczaj wystarczy jeden komplet dokumentacji do złożenia kilku wniosków kredytowych.

Podsumowanie

Wymienione dokumenty to lista dokumentów najczęściej wymaganych przez banki dla najpopularniejszych przypadków. Nie należy się kierować moimi wskazaniami w 100%, gdyż każdy przypadek jest indywidualny i może wymagać innego podejścia. Celem tego artykułu było orientacyjne wskazanie, czego można się spodziewać podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny.

Zapraszam do komentowania

Jeśli masz jakieś pytania w kwestii listy dokumenty do kredytu mieszkaniowego śmiało komentuj. Chętnie pomogę w wyjaśnieniu wszelakich problemów.

Formularz kontaktowy