sidebar
x
Przekaż dalej

Lista dokumentów do kredytu hipotecznego

Wnioskowanie o kredyt hipoteczny wiąże się obowiązkiem zebrania określonego zestawu dokumentów.  Dobrze przygotowana lista dokumentów pozwala na szybką i bezproblemową weryfikację wniosku przez dział analiz wewnątrz banku. W związku z tym dobrze jest przygotować się do tego wcześniej. Lista wymaganych dokumentów jest uzależniona od sytuacja osobistej, tytułu uzyskiwania dochodu oraz sytuacji prawnej nieruchomości.

Poniżej przedstawiam standardowe dokumenty wymagane w każdym banku. Oczywiście mogą istnieć pewne różnice w podejściu poszczególnych banków, ale można przyjąć, że z mniejszym lub większym odchyleniem tak właśnie będą wyglądały wymogi banku wobec wnioskodawcy.

Jakie dokumenty są wymagane dla rynku pierwotnego, a jakie dla wtórnego?
Jakie dokumenty należy przedstawić ze względu na uzyskiwanie dochody?
Pomoc w przygotowaniu wniosku.

lista dokumentów

 

Lista dokumentów osobistych:

⇒ Dokumenty osobiste – dowód osobisty, prawo jazdy, paszport.
⇒ Akt rozwodowy – dokument wymagany w przypadku gdy kredytobiorca jest rozwodnikiem.
⇒ Rozdzielność majątkowa – dokument wymagany gdy kredytobiorcami/kredytobiorcą są/jest osoby/osoba będąca w związku małżeńskim, ale nie na zasadach wspólnoty majątkowej.
⇒ Wyrok alimentacyjny – dokument potwierdzający wysokość alimentów.
Umowa przedwstępna – dokument określający zasady nabycia nieruchomości.

 Lista dokumentów  wymaganych w zależności od rodzaju nieruchomości:

 Rynek wtórny – mieszkanie, dom, działka:

⇒ Podstawa nabycia nieruchomości – dokument potwierdzający prawo własności obecnych właścicieli np. akt kupna-sprzedaży, akt darowizny, dokument potwierdzający nabycie spadku.
⇒ Księga Wieczysta nieruchomości – wypis zwykły z centralnego rejestru Ksiąg Wieczystych. W większości banków akceptowane są  wydruki z elektronicznej bazy KW online. Można znaleźć jednak banki, które akceptują tylko wyciąg pobrany z sądu wieczystoksięgowego.
⇒ Zaświadczenie o kredycie – w przypadku gdy kupowana nieruchomość jest zabezpieczeniem hipotecznym należy poprosić obecnych właścicieli o zaświadczenie o kredycie.  O danych jakie muszą znaleźć się na zaświadczeniu można przeczytać w następującym moim wpisie: Zaświadczenie o kredycie hipotecznym
⇒ Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej,
zaświadczenie o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych. W przypadku mieszkań bez księgi wieczystej banki będą wymagały zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej. Zaświadczenie powinno zawierać następujące informacje: dane właścicieli, informację o braku księgi wieczystej oraz braku przeciwwskazań do jej założenia, metraż użytkowy nieruchomości wraz z rozróżnieniem na izby,  pomieszczenia przynależne (np. miejsce postojowe, komórka lokatorska, informacja o kondygnacji).
⇒ Wypis i wyrys z rejestru gruntów/budynków/mapa ewidencyjna –dokumenty wymagane w przypadku działek i budynków jednorodzinnych.
⇒ Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, plan zabudowy lub inny dokument potwierdzający przeznaczenie działki na cele mieszkaniowe.
⇒ Dokument potwierdzający metraż powierzchni użytkowej. W przypadku zakupu domu często spotykam  w dokumentacji brak konkretnych informacji na temat powierzchni użytkowej. Dokumentem dopełniającym może być zawiadomienie o wysokości stawki podatkowej za nieruchomość. Taki dokument jet wysyłany listem poleconym co roku przez odpowiedni urząd na adres korespondencyjny.
⇒ Wycena nieruchomości – operat szacunkowy nieruchomości.
⇒ Kosztorys budowy/przebudowy/wykończenia/adaptacji.

Rynek pierwotny – mieszkanie, budowa domu

⇒ Dokumenty rejestracyjne inwestora zastępczego – w zależności od rodzaju prowadzonej działalności np. KRS, NIP, REGON, wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, umowa spółki, pełnomocnictwa do reprezentacji.
⇒ Podstawa nabycia nieruchomości – dokument potwierdzający prawo własności (nie dotyczy inwestycji realizowanej przez inwestora zastępczego np. dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej)np. akt darowizny, dokument potwierdzający nabycie spadku.
⇒ Wypis i wyrys z rejestru gruntów/budynków/mapa ewidencyjna
⇒ Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, plan zabudowy lub inny dokument potwierdzający przeznaczenie działki na cele mieszkaniowe(nie dotyczy inwestycji realizowanej przez inwestora zastępczego np. dewelopera, spółdzielnię mieszkaniową)
⇒ Promesa bezciężarowego wydzielenia nieruchomości – dokument wymagany w sytuacji, gdy nieruchomość jest obciążona kredytem inwestorskim. Dokument ma określać zasady bezciężarowego wydzielenia kupowanej nieruchomości.
⇒ Pozwolenie na budowę – pozwolenie na budowę wydane przez odpowiedni urząd. Jeśli w trakcie inwestycji były wydawane pozwolenia zamienne najlepiej jest dostarczyć wszystkie dokumenty po kolei. Dokument powinien mieć pieczęć prawomocności. W części banków dokument opatrzony pieczęcią można dostarczyć jako warunek do umowy kredytowej.
⇒ Pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia budowy – dokumenty wydane przez odpowiedni urząd w momencie kiedy inwestycja jest prawnie zakończona. Dokument powinien mieć pieczęć prawomocności. W części banków dokument opatrzony pieczęcią można dostarczyć jako warunek do umowy kredytowej.
⇒ Projekt techniczny – projekt techniczny budowanego budynku(nie dotyczy inwestycji realizowanej przez inwestora zastępczego np. dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej
⇒ Dziennik budowy (nie dotyczy inwestycji realizowanej przez inwestora zastępczego np. dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej.
⇒ Kosztorys budowy/przebudowy/wykończenia/adaptacji.
⇒ Wycena nieruchomościoperat szacunkowy nieruchomości.
⇒ Księga Wieczysta nieruchomości – wypis zwykły z centralnego rejestru Ksiąg Wieczystych. W większości banków akceptowane są  wydruki z elektronicznej bazy KW online. Można znaleźć jednak banki, które akceptują tylko wyciąg pobrany z sądu wieczystoksięgowego.

Lista wymaganych dokumentów w zależności od rodzaju uzyskiwanych dochodów:

Umowa o pracę:

⇒ Zaświadczenie o zarobkach – każdy bank posiada swój druk. Można dostarczyć zamiennie druk wystawiony przez pracodawcę, ale musi zawierać wszystkie wymagane informacje przez dany bank.
⇒ Wyciągi bankowe – dokument może być wygenerowany z systemu internetowego za dany okres w zależności od wymagań banku najczęściej z okresu 3 lub 6 miesięcy.
⇒ Zaświadczenie o podstawie naliczania składek ZUS – dokument wymagany w przypadku, gdy wynagrodzenie nie wpływa na konto lub gdy analityk ma wątpliwości co do wiarygodności pracodawcy.
⇒ PIT /Zaświadczenie o dochodzie z US– PIT  potwierdzony przez US pieczęcią, wysłany przez Internet z UPO(Urzędowe Potwierdzenie Odbioru), potwierdzenie nadania na poczcie. Dokument do maksymalnie 2 lat wstecz.
⇒ Umowa o pracę wraz z aneksami – dokument wymagany w szczególnych wypadkach(np. w sytuacji podwyżki wynagrodzenia).
Promesa zatrudnienia – przyrzeczenie zatrudnienia w przypadku umowy na czas określony kończącej się w okresie krótszym niż wynika to z polityki danego banku.

Działalność gospodarcza:

⇒ Dokumenty rejestracyjne – wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej NIP, REGON, umowa spółki, pełnomocnictwa do reprezentacji.
⇒ PIT /Zaświadczenie o dochodzie z US– PIT  potwierdzony przez US, wysłany przez Internet z UPO(Urzędowe Potwierdzenie Odbioru), potwierdzenie nadania na poczcie. Dokument do maksymalnie 2 lat wstecz
⇒ Zaświadczenia z US o niezaleganiu z podatkami. Dokument najczęściej jest ważny przez 1 miesiąc.
⇒ Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami ubezpieczeniowymi. Dokument najczęściej jest ważny przez 1 miesiąc.
⇒ Dokumenty księgowe potwierdzające dochód np. wydruki z KPiR, tabele amortyzacyjne.
⇒ Opinia bankowa o rachunku firmowym – dokument potwierdzający np. brak zajęć komorniczych za dany okres w zależności od wymagań banku najczęściej z 6 lub 12 miesięcy.

Umowa o dzieło/ umowa zlecenie:

⇒ Dokumenty osobiste – dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, karta czasowego lub stałego pobytu.
⇒ Zaświadczenie o zarobkach – każdy bank posiada swój druk.
⇒ Wyciągi bankowe – komplet dokumentów potwierdzających uzyskiwanie dochodu, najczęściej za ostatnie 12 miesięcy.
⇒ Umowy, rachunki, potwierdzenia wpływów – komplet dokument potwierdzający uzyskanie dochodu najczęściej za ostatnie 12 miesięcy.

Aktualność dokumentacji do kredytu

Omawiając listę dokumentów należy zwrócić uwagę na aktualność poszczególnych składowych. Cześć z nich jest bezterminowa jak np. dowód osobisty, podstawa nabycia nieruchomości czy umowa rozdzielności majątkowej. Cześć z nich niestety ma swoje terminy ważności jak np. zaświadczenie o dochodach, wypis i wyrys z rejestru gruntów, wypis z miejscowego planu zagospodarowania, zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US. Dlatego bardzo ważnym jest by do wniosku kredytowego dostarczyć komplet wymaganych dokumentów. Kompletowanie w czasie naraża na sytuację w której czekając na jeden dokument traci ważność kolejny i tak w kółko.

Wymienione dokumenty to lista dokumentów najczęściej wymaganych przez banki dla najpopularniejszych przypadków. Nie należy się kierować moimi wskazaniami w 100%, gdyż każdy przypadek jest indywidualny i może wymagać innego podejścia. Celem tego artykułu było orientacyjne wskazanie, czego można się spodziewać podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny.

 

Powiązane wpisy